Albenvet 600
Đặc trị giun, sán dây, sán lá gan

t g
0939 904 940
m